Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov

Prístup na stránky www.sedimvklude.sk alebo niektoré služby poskytované prevádzkovateľom na týchto internetových stránkach môžu byť úplne či čiastočne podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle platnej právnej úpravy, či už so súhlasom používateľa, alebo na inom právnom základe.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť MD works, s. r. o., Jirečkova 1015/15, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 28812182, C 370416, vedená Mestským súdom v Prahe, spisová značka C 28667 (ďalej tiež „spoločnosť mdworks“ alebo „prevádzkovateľ“).

V prípade stránok www.sedimvklude.sk ide o súbory cookie a nasledujúce osobné údaje, ktoré poskytuje používateľ pri vyplnení kontaktného formulára: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefón.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje so všetkým osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi a používať ich len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu, na ktorý sa údaje získavajú, čo je výhradne skontaktovanie sa s používateľom stránok na základe jeho žiadosti.

Údaje sa budú spracúvať po obdobie nevyhnutné na naplnenie účelu ich spracovania, maximálne však po obdobie 12 mesiacov.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo uplatnenia práv týkajúcich sa spracovania osobných údajov sa môžete s prevádzkovateľom skontaktovať na adrese:

MD works s.r.o.
Jirečkova 1015/15
170 00 Praha 7, Česká republika.

Osobou poverenou ochranou osobných údajov bol vymenovaný pán Daniel Pech zo spoločnosti MD works s.r.o., môžete sa s ním skontaktovať na adrese d.pech@mdworks.cz.

Právo používateľa súvisiace so spracovaním osobných údajov

používateľ má právo žiadať o informácie, či jeho osobné údaje spoločnosť MD works s.r.o.

spracúva; aký je účel ich spracovania; aké kategórie osobných údajov spoločnosť MD works s.r.o. spracúva; kto je príjemcom jeho osobných údajov; po aké obdobie sa budú jeho osobné údaje spracúvať; či sa jeho osobné údaje postupujú do tretích krajín; aké práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov má.

používateľ má právo požiadať pri naplnení podmienok stanovených relevantnými právnymi predpismi, aby boli osobné údaje opravené, doplnené alebo vymazané, prípadne ich spracovanie obmedzené;

používateľ má právo žiadať výmaz svojich osobných údajov za predpokladu, že: (i) jeho osobné údaje už nie je potrebné spracúvať na účely, na ktoré boli zhromaždené, (ii) odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a zároveň (iii) neexistuje iný dôvod na ich spracovanie; ďalej má právo žiadať výmaz, ak vznesie námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu alebo ak sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi;

používateľ má právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov (ak sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti MD works s.r.o., ktorý neprevažuje nad jeho záujmami);

používateľ má právo bezplatne požiadať o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov;

používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk), ak sa domnieva, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s nariadením GDPR);

používateľ má právo byť informovaný o prípadoch porušenia zabezpečenia osobných údajov, a to vtedy, ak je pravdepodobné, že daný prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre jeho práva a slobody.

Zabezpečenie osobných údajov

Osobné údaje sú prevádzkovateľom zabezpečené podľa bežných technických štandardov, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracúvania údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, ich stratou alebo zničením, ako aj možným zneužitím.

Spracovanie súborov cookie

Stránky www.sedimvklidu.cz spracúvajú súbory cookie, a to ako na základe nevyhnutnosti takého spracovania pre funkčnosť stránok, a teda na základe oprávnených záujmov ich prevádzkovateľa, tak aj na základe súhlasu používateľa, ktorý mohol používateľ udeliť pri svojej prvej návšteve a ktorý môže kedykoľvek priamo na stránkach odvolať.

Z počítača používateľa sa niektoré súbory cookie pri zatvorení prehliadača vymažú. Niektoré trvalé súbory cookie však zostanú uložené v počítači používateľa až do vymazania alebo určitého dátumu ukončenia platnosti, ktorý im je priradený. Používateľ má vždy možnosť nastaviť si prehliadač tak, aby prijímal všetky cookies alebo aby prehliadač na súbory cookies upozornil alebo aby súbory cookie vôbec neprijímal.

Čo sú cookies?

Ide o malé súbory tvorené písmenami a číslicami, ktoré počítač s webovou stránkou prostredníctvom prehliadača odosiela do vášho zariadenia, teda počítača, mobilného telefónu alebo napríklad tabletu a ukladá na pevnom disku vášho zariadenia.

Napriek tomu, že súbory cookie spravidla nemôžu priamo identifikovať konkrétnu fyzickú osobu, pomáhajú nám rozlíšiť jednotlivých používateľov webových stránok. Vďaka nim vám môžeme ponúknuť lepší pôžitok pri prehliadaní našich webových stránok a neustále zlepšovať svoje služby.

Pomocou cookies si váš prehliadač napríklad pamätá, či ste súhlasili s podmienkami využívania našich webových stránok, akú jazykovú mutáciu týchto stránok ste si zvolili, či a akú e-mailovú adresu ste pri svojej poslednej návšteve na týchto stránkach zadali.

Každá webová stránka môže do vášho prehliadača odosielať svoje vlastné súbory cookie, ak to umožňuje nastavenie vášho prehliadača. Váš prehliadač však (v záujme ochrany vášho súkromia) umožňuje webovým stránkam prístup len k tým súborom cookie, ktoré tieto stránky do vášho zariadenia samy odoslali, nie k súborom cookie odoslaným inými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to robia vždy, keď ich používateľ navštívi. Môžu tak lepšie sledovať online prevádzku.

Súbory cookie tretích strán

V prípade vášho súhlasu používame reklamné súbory cookie tretích strán, ktoré nám umožňujú pochopiť a zlepšiť účinnosť našej reklamy ako na našich vlastných webových stránkach, tak na webových stránkach tretích strán. Tieto súbory cookie sa niekedy používajú na personalizáciu, zmenu zacielenia a optimalizáciu online reklamy.

Služba Google Analytics

V prípade vášho súhlasu využíva táto stránka ďalej službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. Služba Google Analytics používa súbory cookie umožňujúce analýzu spôsobu používania tejto stránky jej používateľmi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosť Google prenesie a uloží na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených jej prevádzkovateľom, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak si to bude vyžadovať zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré má k dispozícii.

Spoločnosť Google má sídlo v USA, predmetné údaje sa teda budú spracúvať na serveroch, ktoré sa fyzicky nachádzajú mimo EÚ. Spoločnosť MD works s.r.o. zabezpečí náležitú úroveň ochrany predmetných osobných údajov v súlade s nariadením GDPR. Bližšie informácie o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov sú k dispozícii tu.

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky je prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek zmeniť.