Podmienky používania internetových stránok

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetových stránok www.sedimvklude.sk je spoločnosť MD works, s.r.o., Jirečkova 1015/15, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 28812182, C 370416, vedená na Mestskom súde v Prahe (ďalej len „mdworks“), ktorá je v súlade so zák. č. 121/2000 Z. z., autorský zákon, v platnom znení, oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto stránkam.

Prevádzkovateľovi prislúchajú všetky práva vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona k vlastnému obsahu stránok vrátane textu a ich dizajnu, technických náčrtov, grafiky, všetkých obrázkov na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto internetových stránkach.

Prevádzkovateľ týmto vydáva podmienky na používanie internetových stránok www.sedimvklude.sk (ďalej len „Podmienky“). Internetové stránky www.sedimvklude.sk sú bezplatne verejne prístupné a ich používanie sa riadi týmito podmienkami.

Spôsob používania

Používateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní stránok www.sedimvklude.sk bude riadiť predpismi platnými na území Slovenskej republiky, dobrými mravmi a týmito podmienkami a že nebude žiadnym spôsobom poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných používateľov. Používateľ sa zaväzuje, že nebude najmä:

 • zasahovať do bezpečnosti, technickej podstaty alebo obsahu internetových stránok www.sedimvklude.sk ani ich inak zneužívať,
 • zasahovať do používania týchto stránok zo strany iných používateľov,
 • využívať stránky na rozosielanie nevyžiadaných správ (spam) a reťazových správ,
 • zasielať na tieto stránky správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvárať falošné správy (fake) s cieľom falšovať identitu odosielateľa alebo sa pokúšať preniknúť na účet iných používateľov,
 • pokúšať sa získať prístup k tým častiam stránok www.sedimvklude.sk, ktoré sú vylúčené z používania verejnosťou,
 • šíriť na týchto internetových stránkach správy či materiály porušujúce právne predpisy Slovenskej republiky.

Obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

Obsah internetových stránok www.sedimvklude.sk má len informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Zverejnenie akýchkoľvek údajov a informácií na týchto stránkach s výnimkou týchto podmienok nemá charakter žiadneho právneho úkonu vedúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a používateľom, ak nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť informácie na týchto stránkach.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne prípadné škody, ktoré používateľom môžu vzniknúť v súvislosti s používaním internetových stránok www.sedimvklude.sk.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť ani za reklamu, príp. inú formu propagácie vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok www.sedimvklude.sk.

Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.sedimvklude.sk.

Odkaz na tieto webové stránky

Pretože odkazy považujeme za užitočné, umožňujeme vám vytvárať na iných webových stránkach odkazy na tieto webové stránky. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, keď poskytnete niekomu odkaz na tieto webové stránky, musíte dodržať nasledujúce podmienky a všetky príslušné zákony:

 • môžete odkazovať na materiály, ale nesmiete žiadne materiály kopírovať,
 • nesmiete vytvárať zdanie, že prevádzkovateľ poskytuje záštitu alebo je spojený s akýmikoľvek webovými stránkami, ktoré na tieto webové stránky odkazujú, alebo s akýmikoľvek produktmi,
 • službami či obsahom, ktorý je k dispozícii prostredníctvom takej webovej stránky,
 • nesmiete vytvárať skreslenú predstavu o svojom vzťahu s prevádzkovateľom,
 • nesmiete prezentovať nepravdivé ani zavádzajúce informácie o prevádzkovateľovi či jeho produktoch a službách,
 • webové stránky, ktoré na tieto webové stránky odkazujú, nesmú obsahovať obsah, ktorý by sa dal považovať za urážlivý, kontroverzný alebo proti dobrému vkusu, a webové stránky, ktoré na tieto webové stránky odkazujú, smú obsahovať len obsah, ktorý je vhodný pre všetky vekové skupiny.

Elektronická komunikácia

Keď navštevujete tieto webové stránky alebo posielate e-maily prevádzkovateľovi, vykonávate elektronickú komunikáciu s prevádzkovateľom. Môžeme vám odpovedať e-mailom alebo umiestnením oznámenia na tieto webové stránky. Súhlasíte s tým, že všetky také oznámenia, vyhlásenia a ďalšia komunikácia, ktorú vám prevádzkovateľ elektronicky poskytne, uspokojí akékoľvek právne požiadavky na to, aby táto komunikácia prebehla písomne.